Atbalsta komanda

Cienījamie vecāki!

Atbalsta komanda turpina sadarboties ar visām mērķa grupām: izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem, pedagogiem.

Mūsu  profesionālā darbība norisinās attālināti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, esam pieejami Miсrosoft Teams platformā un e-klases vidē.

Ja jums ir nepieciešams atbalsts, palīdzība (vajag izrunāties vai saņemt padomu), rakstiet mums e-klasē vai zvaniet.

Ar katru no mums Jūs varat sazināties mūsu darba laikā:

Sociālais pedagogs Kristīne Avota

P., Pk.    10.00-17.00

MedmāsaVita Vasiļjeva

P.,Ot.,T.,C.,Pk.   9.00 -16.00

tel. 29965970

 

Speciālistu kompetences atbalsta komandā

Visi speciālisti, veicot savus pienākumus, ievēro bērnu tiesības, personas datu aizsardzību un konfidencialitāti.

Psihologs

 • Veic nepieciešamo diagnostiku.
 • Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem.
 • Palīdz bērnam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumu situācijas uzlabošanai.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā bērnam.
 • Veic individuālu darbu ar bērnu, skolotāju vai vecākiem.
 • Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām.

Speciālais pedagogs

 • Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus.
 • Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanas traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem.

Logopēds

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi.
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām.

Sociālais pedagogs

 • Iepazīstas ar ģimeņu sociālajiem apstākļiem, vēro tos. Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai.
 • Konsultē skolotājus, bērnus un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
 • Pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus.
 • Atbild par skolēnu kavējumu kontroli, sadarbojas ar ģimenēm. Sniedz palīdzību skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.
 • Palīdz risināt konflikta situācijas.
 • Sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām bērnu sociālo vajadzību nodrošināšanā.

Medicīnas darbinieks

 • Informē atbalsta komandas speciālistus par bērnu veselības stāvokli. Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus.
 • Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu.
 • Uzrauga un seko skolas sanitāri higiēniskajam stāvoklim skolas telpās.

Skolas bibliotekāre

 • Palīdz bibliotēkas apmeklētājiem (galvenokārt izglītības iestādes skolēniem un pedagogiem) atrast nepieciešamo informāciju un materiālus.
 • Konsultē izglītības iestādes skolēnus un pedagogus par informatīvo resursu lietošanu.
 • Sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta komandu, metodisko komisiju vadītājām jautājumos par bibliotēkas krājumiem un mācību līdzekļiem.
 • Organizē tematiskas izstādes, pasākumus.
 • Pasūta jaunus informatīvos materiālus, veic to reģistrāciju bibliotēkas informatīvajā sistēmā, izsniedz informatīvos materiālus lasītājiem, pieņem atgrieztos materiālus un novieto tos krājumā.
 • Veic bibliotēkas krājumu skaitlisko un tehnisko pārbaudi, novērtē to stāvokli.

Pedagogs karjeras konsultants

 • Veido katrā izglītojamajā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasauli un ar to saistīto izglītību daudzveidību.
 • Nodrošina katram izglītojamajam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas.
 • Palīdz izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, noteiktu mērķus.
 • Palīdz katram izglītojamajam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru.
 • Izkopj izglītojamajos sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret daudzveidību.
 • Veido izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.