Izglītības programmas

Jūrmalas Mežmalas  pamatskola ir Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības  dibināta un Jūrmalas valstpilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno izglītības programmas:

Kods

Nosaukums

Licencēšanas
ID

Licences numurs

Licencēšanas
datums

Akreditācijas ID

Akreditācijas derīguma termiņš

21011121

Pamatizglītības mazākumtautību programma

V_4

 

02.09.2009

   14500

08.03.2027

01011121

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

 

V-6080

14.01.2013

 

 

21015621

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

V_ 1705

 

15.08.2019

  14503

  08.03.2027

No 2020.gada 1.septembra vidusskolās

pakāpeniski ievieš pilnveidoto Vispārējās vidējās izglītības standartu

Mežmalas vidusskola ir izveidojusi savu piedāvājumu: Skolas kursu katalogs  un  Mācību plāni 

Vidējās pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai. Jaunais standarts paredz jaunus satura izglītības plānošanas un mācību darba organizēšanas principus:

 • mācību satura apguve plānota 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un līdz ar to arī valsts pārbaudījumi atbilstoši mācību satura apguves līmenim;
 • satura apguve kursu veidā – pamata, padziļinātie un specializētie kursi;
 • noteikts stundu skaits katram kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā;
 • katra vidusskola piedāvās vismaz 2 izvēles variantus/“grozus” ar vismaz 3 padziļinātajiem kursiem.

Skola piedāvā divus izveidotus kursu komplektus/”grozus” ar trīs padziļinātajiem kursiem katrā, pamatkursus katrā mācību jomā – vispārīgā vai optimālā līmenī, saskaņojot ar padziļināto kursu piedāvājumu, jo, lai mācītos padziļināto kursu, skolēniem jāapgūst optimālā līmeņa pamatkurss; kā arī skola piedāvā specializētos kursus.

Obligātie kursi

 • Latviešu valoda un literatūra I jāmācās obligāti vismaz optimālajā līmenī.
 • Matemātika I jāmācās obligāti vismaz optimālajā  līmenī.
 • Jāmācās obligāti ir 2 svešvalodas.
 • Sports un fiziskā veselība ir obligāts un tas notiks regulāri 3 mācību stundas nedēļā.

Valsts pārbaudes darbi

 • Valsts pārbaudes darbi obligāti jākārto vismaz optimālajā līmenī – latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā.
 • Valsts pārbaudes darbi jākārto divos no padziļinātajiem kursiem.
 • Pieļaujamais valsts pārbaudes darbu skaits ir no 3 līdz 5, bet iespējami arī izņēmumi, kas atkarīgi no skolas.